Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Rooijackers Picknicktafels
ARTIKEL 1 – Definities
ARTIKEL 2 – Identiteit van de ondernemer
ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid
ARTIKEL 4 – Het aanbod
ARTIKEL 5 – De overeenkomst
ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht en teruggavebeleid
ARTIKEL 7 – Kosten in geval van herroeping
ARTIKEL 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
ARTIKEL 9 – De prijs
ARTIKEL 10 – Conformiteit en Garantie
ARTIKEL 11 – Levering en uitvoering
ARTIKEL 12 – Betaling
ARTIKEL 13 – Klachtenregeling
ARTIKEL 14 – Geschillen
ARTIKEL 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
ARTIKEL 16 – Wijziging van de algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: Een persoon of bedrijf dat een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: De eigenaar van Rooijackers Picknicktafels;
Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
Naam ondernemer: Rooijackers Picknicktafels Alles Robuust
Vestigingsadres: Pandelaar 46, 5421NH Gemert
Telefoonnummer waarop de ondernemer telefonisch te bereiken is: 06-30100756
E-mailadres: info@allesrobuust.nl
KvK-nummer: 17161737
Btw-identificatienummer: NL 123915995B03

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op
elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk
is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de
algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument
zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het
vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze
algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden
gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan
worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk
is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de
algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op
verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen
worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden
steeds beroepen op de toepasselijke bepaling volgens de Nederlandse wetgeving.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD
1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer
gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het
aanbod binden de ondernemer niet.
2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten
en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in
het bijzonder:
– de prijs inclusief belastingen;
– de eventuele kosten van aflevering;
– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor
nodig zijn;
– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
– de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de
ondernemer de prijs garandeert;
– of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze
deze voor de consument te raadplegen is;
– de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in
het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst
herstellen;

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij
gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de
consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht
van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan
betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de
consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en
factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op
afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de
overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of
aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie,
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier
kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het adres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht
kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 2 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer
deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de
overeenkomst;

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT EN TERUGGAVEBELEID
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst
zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in
op de dag na ontvangst van de bevestiging van de order.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat
nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn
herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en –
indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer
retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
De artikelen mogen niet gemonteerd worden, de montageverpakking moet ongeopend
blijven.
Bij levering van diensten:
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag
van het aangaan van de overeenkomst.
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de
door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte
redelijke en duidelijke instructies.
5. De picknicktafel met een lengte van 2 meter is een standaardartikel, alle andere
producten worden speciaal voor u op maat gemaakt. Alleen het standaardartikel kan
worden teruggebracht of -gestuurd binnen 14 dagen na levering. De verzendkosten dienen
door de consument zelf betaald te worden.

ARTIKEL 7 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van
terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 8 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover
voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de
ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst,
heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
consument; (te weten de picknicktafel van 2 meter lengte, zie art. 6, lid 5)
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;

ARTIKEL 9 – DE PRIJS
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg
van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de
prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer
geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan
schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het
aanbod vermeld.
3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

ARTIKEL 10 – CONFORMITEIT EN GARANTIE
1. Rooijackers Picknicktafels gebruikt 4,5 cm dik duurzaam Douglas hout. Deze robuuste,
grove houtsoort kan werken en scheuren. Het hout is onbehandeld en is, indien nodig,
gewoon weer glad te schuren. Het kan zomer en winter buiten staan en is bestand tegen
natte weersomstandigheden. Wel moet het hout tussendoor kunnen drogen, anders kan het
gaan rotten en schimmelen. Als het niet tijdig kan drogen of té droog is, is het goed om het
hout met Douglas olie te behandelen. Ook de olie is bij ondernemer te bestellen. Douglas is
harshoudend, i.n. te verwijderen m.b.v. thinner of babyolie. Schroeven dienen regelmatig
aangedraaid te worden.
Garantie wordt gegeven op constructie en stevigheid; niet op werken, scheuren, splinteren,
schimmelen en rotten van het hout.
2. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
3. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de
wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst
tegenover de ondernemer kan doen gelden.

ARTIKEL 11 – LEVERING EN UITVOERING
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst
nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van
aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft
gemaakt.
3. Bezorgen gebeurt op beschikbaarheid van de door ondernemer geplande routes. Enkele
dagen voor levering wordt een bezorgdag en tijdsbestek van 2 á 3 uur doorgegeven. Indien
gewenst belt ondernemer een half uur voor levering. Komt bezorging op dat tijdstip niet
uit, dan kan het zijn dat de bezorging 1 of 2 weken opschuift. Indien consument een
gewenste bezorgdag en/ of tijdstip wil doorgeven, dan worden andere tarieven gehanteerd.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is
vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk
binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de
bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk
kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 21 dagen nadat hij de
bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de
overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal ondernemer het bedrag dat de
consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding,
terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal ondernemer zich
inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op
duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van
een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/ of vermissing van producten berust bij ondernemer tot
het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan
ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.

ARTIKEL 12 – BETALING
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door consument verschuldigde
bedragen te worden voldaan bij bestelling. Voor scholen, bedrijven en vereniging gelden de
afspraken die door ondernemer met de klant gemaakt zijn.
2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden
aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de
bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft ondernemer behoudens wettelijke
beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten
in rekening te brengen.

ARTIKEL 13 – KLACHTENREGELING
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig
en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de
gebreken heeft geconstateerd.
2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen
gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar
langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen
geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een
meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 14 – GESCHILLEN
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 15 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet
ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op
zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

ARTIKEL 16 – WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Rooijackers Picknicktafels zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen in de periode van
bestelling tot levering van de order.
2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende
wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de
looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.
Gemert, november 2019

Voor al uw vragen kunt u contact met ons opnemen

Of kom gewoon langs! De koffie staat klaar.